İncelemeli Patent

Özener Patent / İncelemeli Patent / İncelemeli Patent

İncelemeli Patent

incelemeli patent ile  buluş sahibine 20 yıl koruma sağlanan sistemdir.

 

Patent başvurusu yapan başvuru  sahibi ,başvurusu ile ilgili gelen araştırma raporunda belirtilen teknik alanla ilgili dokümanları göz önünde bulundurarak  başvurusuna nasıl devam edeceğine karar verir. Bunlar,

Başvurunun geri çekilmesi

İncelemeli patent

İncelemesiz patent

Başvuru sahibi araştırma raporunun olumlu gelmesi durumunda başvurusunun devam etmesine karar verirse 3 ay içerisinde incelemeli veya incelemesiz devam edeceğine karar verir. Eğer bu süreler içerisinde incelemeli sistem tercihi bildirilmez ise zorunlu incelemesiz sitem tercihi ile devam edilir.

 

İncelemeli patent tercihinde inceleme raporunun hangi ülke ofisi kanalıyla yapılması istendiği tercih edilir. Bu ofisler,

Avusturya

Rusya

İsveç

Danimarka

Türk Patent Enstitüsü

Bunun yanısıra inceleme raporu dili de bu aşamada belirtilir.

 

Başvurunun yayınlanması erken yayın talebi yoksa başvuru tarihinden itibaren 18 ay sonradır. Erken yayın talebi varsa bir sonraki ayın 21 inde yayına çıkar.

Yayın ve İtiraz;

Başvuru ve araştırma raporu birlikte yayınlanır. Araştırma raporu yayınlandıktan sonra 6 ay içerisinde üçüncü kişiler itiraz etme hakkı vardır.

 

Yapılan itiraz, buluşun yeni olmadığı, tekniğin bilinen durumunun aşılmadığı, tarifnamenin yeterli olmadığı dahil patentin verilebilirlik şartlarının mevcut olmadığı konularında olabilir. Başvuru sahibi 3 ay içerisinde itiraza görüş bildiriminde bulunabilir. Eğer görüş bildirimiinde bulunmaz ise inceleme raporu itiraz göz önünde bulundurularak düzenlenir.

 

İnceleme raporu; başvurusu yapılan buluşun patentlenebilir olup olmadığına karar verilen son adımdır.İnceleme raporunda buluş patentlenebilirlik kriterleri bakımından incelenir.

 

İnceleme Raporda,ilgili dokümanlar göz önünde bulundurularak , buluşun patentlenebilirlik kriterlerini sağlayıp sağlamadığıve kararın gerekçeleri ile birlikte raporlanır.

 

İnceleme raporu olumlu ise, yani tüm istemler patent verilebilirlik şartlarını sağlıyorsa ve herhangi bir eksiklik yoksa  “belge karar” yazısı çakar.

 

İnceleme raporunda  olumsuzluk var  ise yani istemler kısmen veya tamamen patent verilebilirlik şartlarını sağlamıyorsa veya herhangi bir eksiklik içeriyorsa başvuru sahibine “inceleme raporu olumsuz yazısı” gönderilir. Eksiklik giderilmesi veya görüş bildirilmesi  6 ay içerisinde yapılmak zorundadır.

 

1.İnceleme raporunun yayınından itibaren 6 ay içerisinde başvuru sahibi 2. İnceleme raporu talebinde bulunabilir.

 

  1. inceleme talebinde ilk inceleme raporundaki  olumsuzlukları gidermeye yönelik gerekçeli görüşlerini ileri sürebilir ve gerekli görürse başvuruda değişiklik yapabilir. Tarifnamedeki değişiklik yapılırsa değişiklik Bültende yayınlanır.

 

  1. inceleme raporu düzenlenirken, başvuru sahibi tarafından ileri sürülen görüşleri ve varsa başvurudaki değişiklikleri incelenir. İnceleme sonucunda ilk incelemedeki olumsuzlukların giderildiğine karar verilirse “belge kararı” çıkartılır.

 

Eğer ilk incelemedeki olumsuzlukarın devam ettiğine karar verilirse inceleme raporu olumsuz yazı çıkartılır. Yine olumsuzluğa karşı 3 ay itiraz süresi vardır veya 3.inceleme raporu isteme hakkı 3 ay içerisinde talep edilir. Bu sefer inceleme raporu ofisi değiştirme hakkı başvurana tanınır.

 

Bu inceleme nihai kararın verildiği aşama olduğundan, istemlerin kısmen (bazı istemler itibarıyla) olumlu olması halinde de, olumlu istemler itibarıyla belge verileceğinin belirtildiği bir “belge karar yazısı” gönderilir.

 

İnceleme sonucunda, ikinci incelemedeki olumsuzlukların giderilmediğine karar verilirse, “başvuru red” yazısı ve dayanakları ile birlikte bildirilir.